Zásady zpracování osobních údajů zaměstnanců společnosti TEDY s.r.o.

Zaměstnavatel a správce osobních údajů: společnost TEDY s.r.o., se sídlem Petrská 1168/29, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 18629601, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3134, (dále jen „TEDY“) se zavazuje poskytnuté osobní údaje chránit. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá.

Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů: Radek Svoboda

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme platnou právní úpravou, resp. Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), které nabylo účinnosti ke dni 25. května 2018.

TEDY jakožto zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnancům stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem informace týkající se zpracování jejich osobních údajů zaměstnavatelem, zejména informace o totožnosti a kontaktních údajích správce (zaměstnavatele), účelech a právním základu pro zpracování osobních údajů a o případných příjemcích osobních údajů. TEDY tímto plní tuto svou povinnost.

Tyto zásady se mohou v budoucnu měnit a aktualizovat. O případných změnách Vás budeme informovat a v intranetu bude vždy dostupná aktuální verze zásad.

Užitečné pojmy

Osobní údaje“ jsou jakékoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

Subjekt údajů“ je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, a kterou je možné dle osobního údaje identifikovat nebo která je identifikovatelná;

Správce údajů“ je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Není-li v těchto zásadách nebo podmínkách konkrétní smlouvy či služby uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je TEDY;

Zpracovatel údajů“ je fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává osobní údaje jménem správce;

Zpracování“ je jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromažďování, záznam, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.


 

Proč zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný účel – např. abychom s Vámi mohli uzavřít pracovní smlouvu a dále pro účely plnění pracovní smlouvy a výkonu pracovní činnosti z Vaší strany. Povinnost zpracovávat údaje nám stanoví také řada právních předpisů týkající se personální a mzdové agendy. Některé údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů naší společnosti. Zpracování z tohoto důvodu je však omezeno, existenci oprávněného zájmu pečlivě posuzujeme. V ostatních případech Vaše údaje zpracováváme pouze
s Vaším souhlasem.

Uzavření pracovní smlouvy

Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, adresa trvalého bydliště, datum narození) budou zpracovány pro účely uzavření pracovní smlouvy.

Právní základ:

 • uzavření smlouvy.

Mzdová a personální agenda

Vaše osobní údaje budou ze strany TEDY zpracovány za účelem plnění právních povinností TEDY jakožto zaměstnavatele souvisejících se mzdovou a personální agendou zaměstnavatele. Jedná se zejména o případy plnění právních povinností zaměstnavatele v oblasti nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení, daní z příjmu zaměstnance, srážek ze mzdy, poskytování údajů pro statistické účely, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci apod. Tyto povinnosti zaměstnavatele vyplývají zejména ze:

 • zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce;

 • zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti;

 • zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení;

 • zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

 • zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění;

 • zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění;

 • zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů;

 • zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád;

 • zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

 • zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

TEDY bude za účelem plnění výše uvedených povinností zpracovávat zejména Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Jméno, příjmení a titul;

 • Adresa – trvalé, případně přechodné bydliště;

 • Rodné číslo;

 • Datum narození;

 • Místo narození;

 • Bankovní spojení;

 • E-mailová adresa;

 • Telefonní číslo;

 • Číslo občanského průkazu, jeho vydavatel, platnost od – do;

 • Číslo řidičského průkazu, jeho vydavatel, platnost od – do;

 • Informace o přiznaném důchodu – druh, datum přiznání, datum odebrání;

 • Zdravotní pojišťovna – název, číslo pojištěnce, pojištění od – do;

 • Dosažené vzdělání – potvrzení o nejvyšším dosaženém vzdělání;

 • Předchozí zaměstnání – název zaměstnavatele, datum od – do, funkce;

 • Srážky ze mzdy;

 • Odborné průkazy;

 • Jména a příjmení manžela/manželky a dětí a jejich data narození, v případě uplatňování slevy
  na dani;

a dále také údaje týkající se pracovního poměru:

 • Název pracovní pozice;

 • Typ úvazku;

 • Pracovní doba;

 • Mzda a průměrný výdělek;

 • Dovolená;

 • Vzdělávací aktivity;

 • Lékařské prohlídky;

 • Znalosti a osvědčení;

 • Napomenutí, výtky, pracovní hodnocení;

 • Pracovní úrazy;

 • Poskytnuté benefity;

 • Osobní ochranné pracovní prostředky.

Osobní údaje pro tyto účely jsou evidovány jak v listinné podobě, tak v systému POHODA, PAMICA, který je v souladu s Nařízením.

Právní základ:

 • plnění povinností z právních předpisů.

Plnění pracovní smlouvy vč. výkonu pracovní činnosti

TEDY je dále oprávněno zpracovávat rovněž Vaše osobní údaje, jejichž zpracování je nezbytné pro plnění pracovní smlouvy. Zaměstnavatel bude za tímto účelem zpracovávat zejména osobní údaje zaměstnance v rozsahu uvedeném pro mzdovou a personální agendu.

Pro účely realizace činnosti TEDY a pro účely výkonu Vaší pracovní činnosti mohou být Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, titul), kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo) a údaj o Vaší pracovní pozici v TEDY poskytnuty také zákazníkům a obchodním partnerům TEDY. TEDY v takovém případě vyžaduje závazek druhé strany zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s právními předpisy.

Právní základ:

 • plnění smlouvy.

Interní komunikace

Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, titul, pracovní pozice, e-mail, telefonní číslo) jsou zpracovávány pro účely interní komunikace zaměstnanců TEDY způsobem běžně užívaným ve TEDY, a to za účelem efektivnější spolupráce zaměstnanců a pro jejich vzájemnou komunikaci. V rámci interní komunikace může být také zobrazena Vaše fotografie. To ovšem pouze s Vaším souhlasem.

Právní základ:

 • naše oprávněné zájmy

 • Váš souhlas.

Bezpečnost

Dbáme na bezpečnost fyzického majetku, dat i osob, např. technickými opatřeními v prostorách společnosti. Tato opatření slouží k lepší ochraně Vašich dat, k Vašim údajům tak nebudou mít neoprávněné osoby žádný přístup.

Právní základ:

 • naše oprávněné zájmy.

Výkon, resp. obhajoba práv

V případě, že jsme účastníky soudního řízení a řízení se týká Vaší osoby či pokud řešíme určitý spor s Vámi mimosoudní cestou, nebo pokud můžete poskytnout důležité informace pro řešení sporu, použijeme v nezbytném rozsahu Vaše identifikační údaje, údaje o právním poměru s Vámi, údaje z naší komunikace a interakce, případně další údaje nezbytné k ochraně našich práv (například údaje
o ukončení pracovního poměru či o pracovním úrazu).

Právní základ:

 • naše oprávněné zájmy.

Vnitřní správa, optimalizace procesů, certifikace

Naši zaměstnanci zpracovávají Vaše osobní údaje při plnění povinností v rámci procesů zavedených v TEDY. Například máme nastaveny různé schvalovací, evidenční a reportovací systémy. Vaše identifikační údaje a kontaktní údaje jsou používány pro účely plánování, provozu ubytovacího zařízení, pro případy řešení mimořádných situací, pro poskytování servisních služeb třetím stranám, atd.

Právní základ:

 • naše oprávněné zájmy

 • plnění povinností z právních předpisů.


 

Archivace účetních dokladů

Platná legislativa nám stanoví archivovat po stanovenou dobu veškeré účetní doklady. Tyto doklady obsahují osobní údaje, každá kategorie má takovou archivační dobu odlišnou. Po jejím uplynutí Vaše osobní údaje budou vymazány.

Právní základ:

 • naše oprávněné zájmy

 • plnění povinností z právních předpisů.

Prezentace
Pro účely prezentace společnosti provozuje TEDY webové stránky, které mohou obsahovat osobní údaje. Tyto údaje můžeme následně sdílet na sociálních sítích, popř. i na stránkách našich partnerů a v dalších médiích.

Právní základ:

 • naše oprávněné zájmy

Návštěva webových stránek

Obecně můžete navštěvovat webové stránky www.rs-tedy.com/, aniž byste museli uvádět Vaši totožnost či jakékoli jiné informace o sobě. Můžeme shromažďovat anonymní informace ohledně používání našich webových stránek z Vaší strany. Tyto informace nám umožní zlepšovat kvalitu našich webových stránek či naše marketingové služby. Dále zpracováváme Vaši IP adresu.

Právní základ:

 • Váš souhlas

 • naše oprávněné zájmy

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely plnění pracovní smlouvy, popřípadě za účelem plnění svých povinností stanovených nám právními předpisy. Jsme povinni uchovávat právním řádem stanovené osobní údaje a dokumenty týkající se Vaší osoby také po skončení pracovního poměru, a to vždy po dobu uchování stanovenou relevantními právními předpisy. Například evidenční listy jsme povinni uchovávat po dobu 3 let, ale záznamy pro účely důchodového pojištění jsme povinni uchovávat až 30 let.

Vaše osobní údaje ale také archivujeme po dobu 10 let z důvodu našich oprávněných zájmů, zejména pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudním sporu, a to s ohledem na zákonné promlčecí lhůty podle občanského zákoníku.

Údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme po dobu, po kterou nám je souhlas platně udělen. Pro vyloučení pochybností, samotný souhlas a změnu či odvolání souhlasu uchováváme z titulu našich oprávněných zájmů po celou dobu platnosti souhlasu a 10 let poté, co zanikla jeho platnost.

Jste povinni nám osobní údaje předávat?

Předání údajů, které nám předáváte se svým souhlasem, je dobrovolné. Neudělení souhlasu nebude mít jakýkoliv nepříznivý vliv na Váš pracovní poměr. Předání ostatních údajů vyžadujeme, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro uzavření či plnění smlouvy, plnění našich právních povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů.

Souhlas

Zpracování osobních údajů v pracovním poměru na základě Vašeho souhlasu se použije pouze tehdy, když můžete svobodně dát svůj souhlas a odmítnout to bez nepříznivých důsledků pro Vás. Požádáme-li Vás o Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů ze strany TEDY, bude žádost o Váš souhlas, resp. souhlas, jež Vám poskytneme k prostudování a podpisu či jinému odsouhlasení, jasně formulován a poskytne Vám přiměřený základ pro rozhodování. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím kontaktů, jež jsou uvedeny v úvodu a závěru těchto zásad či osobně u kontaktní osoby pro ochranu osobních údajů.

Vaše osobní údaje uchováváme jen po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto zásadách nebo účelů, o nichž jste byli informováni jiným způsobem. To znamená, že jakmile nám udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, budeme Vaše údaje uchovávat v souladu s Vaším souhlasem a/nebo až do doby, dokud svůj souhlas neodvoláte. I v případě odvolání Vašeho souhlasu však můžeme některé vaše osobní údaje uchovávat po dobu nezbytnou ke splnění našich zákonných povinností a pro účely naší obhajoby v případných právních sporech.

Zpřístupnění a předání osobních údajů

Vaše osobní údaje zásadně spravujeme uvnitř TEDY a v souladu s uvedenými právními předpisy jsme povinni osobní údaje zaměstnanců předávat příslušným správním orgánům.

Pokud je to nezbytné k dosažení některého z účelů uvedených výše, zejména pokud externí subjekt v dané oblasti disponuje nezbytnou profesionalitou a odbornou úrovní, Vaše údaje jsou zpracovávány spolupracujícími subjekty. Pokud někoho dalšího pověříme výkonem určité činnosti tvořící součást našich služeb, může při ní docházet ke zpracování příslušných osobních údajů. V některých případech se tito dodavatelé stávají zpracovatelem osobních údajů. Zpracovatel je oprávněn nakládat s údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl příslušným správcem pověřen. V takovém případě není pro účely výkonu zpracovatelské činnosti vyžadován Váš souhlas.

Možní příjemci osobních údajů jsou zejména:

 • finanční ústavy;

 • státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy;

 • poskytovatelé IT služeb, včetně cloudových uložišť;

 • advokáti;

 • poskytovatel služeb pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

 • osoby podílející se na realizaci činnosti společnosti;

 • auditoři;

 • poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů;

 • sportovní spolky;

 • externí společnost zpracovávající mzdovou agendu, a to na základě smlouvy.

Nad rámec výše uvedeného osobní údaje předáváme mimo TEDY pouze tehdy, pokud k tomu máme Váš souhlas nebo pokud to vyžaduje právní předpis.

Zabezpečení

Usilujeme o to, aby Vámi svěřené údaje byly v maximálním bezpečí. Za tímto účelem jsme zavedli řadu technických a organizačních opatření, která ochrání Vaše osobní údaje před neúmyslným nebo nezákonným zničením, neúmyslnou ztrátou či změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem a jakýmikoli dalšími nezákonnými formami zpracování.

Přístup k Vašim osobním údajům omezujeme pouze na ty zaměstnance TEDY a spolupracující subjekty s TEDY, kteří tyto informace potřebují pro účely jejich zpracování naším jménem a kteří jsou smluvně zavázáni zachovávat bezpečnost a důvěrnost Vašich osobních údajů.

Jak jsme se již zmínili, v určitých případech předáváme, nebo jsme povinni předávat, osobní údaje třetím stranám. V takových případech volíme důvěryhodné partnery, u kterých jsme se ujistili, že budou dodržovat minimálně stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jakou zajišťujeme v TEDY .

Při předání osobních údajů orgánům státní správy využíváme vždy nejvhodnější a nejbezpečnější možnosti, jaké příslušný orgán nabízí.

Pokud využíváme cloudových uložišť, jsou zásadně umístěna v rámci EU a vždy je zajištěn vysoký stupeň zabezpečení údajů.

Vaše práva spojená se zpracováním osobních údajů

V případě uplatnění Vašich práv k osobním údajům, jež zpracováváme, vyžadujeme Vaši identifikaci. Dovolujeme si Vás upozornit, že nebudeme-li schopni Vaši totožnost ověřit elektronicky nebo budeme-li mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, požádáme Vás o předložení dokladu totožnosti či jiné prokázání totožnosti. Pouze tak vyloučíme, že neposkytneme Vaše osobní údaje jiné osobě nebo nedojde k neoprávněné úpravě Vašich osobních údajů.

Právo na informace a přístup k osobním údajům

Ctíme zásadu transparentnosti zpracovávání osobních údajů. V souladu s touto zásadou Vám vždy poskytneme informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.

Vaše žádosti budeme vyřizovat v nejkratší možné době, maximálně v rozsahu jednoho měsíce. Ve složitějších případech jsme oprávněni lhůtu prodloužit až o dva měsíce.

Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, poskytneme Vám informaci o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, příjemci, případně kategoriích příjemců. Dále Vám bude sdělena plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, a existence práva požadovat opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování a také právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Máte právo žádat od TEDY kopii zpracovávaných osobních údajů, nebudou-li tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Za další kopie na Vaši žádost můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podáte žádost v elektronické formě, poskytneme Vám informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob.

Právo na opravu

Při zpracovávání Vašich osobních údajů usilujeme o zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti. Nepřesné či neúplné osobní údaje se budeme snažit vymazat nebo opravit. Zjistíte-li, že některé osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou chybné nebo neaktuální, upozorněte nás na to. Máte právo na to, aby TEDY bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

V některých případech opravu osobních údajů provést nemůžeme. Jedná se zejména o případy, kdy jsou Vaše chybné nebo neaktuální osobní údaje obsaženy na daňovém dokladu, který dle zákona archivujeme.

Veškeré opravy budou oznámeny také příjemcům, jimž byly osobní údaje poskytnuty, s výjimkou případů, kdy je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Dalšímu zpracování Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, je možné kdykoli zamezit. Stačí odejmout souhlas s takovým zpracováním.

Právo na výmaz (právo „být zapomenut“)

Můžete rovněž využít svého práva „být zapomenut“. Máte právo na to, aby TEDY bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, a TEDY má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

 2. odvoláte souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

 3. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

 4. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky.

V takovém případě smažeme všechny Vaše osobní údaje, které zpracováváme. Výjimkou jsou případy, kdy zpracování probíhá ze zákonné povinnosti nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu na výkonu a obhajobě právních nároků.

Výmaz bude oznámen také příjemcům, jimž byly osobní údaje poskytnuty, s výjimkou případů, kdy je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby TEDY omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 1. popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby TEDY mohl přesnost osobních údajů ověřit;

 2. zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

 3. TEDY již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

 4. byla uplatněna námitka proti zpracování, a to do ověření, zda oprávněné zájmy TEDY převažují nad Vašimi důvody pro námitku.

Veškerá omezení budou oznámena také příjemcům, jimž byly osobní údaje poskytnuty, s výjimkou případů, kdy je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl TEDY, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu TEDY bránil, a to v případě, že:

 1. zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jde o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy; a současně

 2. zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány
ze strany TEDY přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Právem na přenositelnost osobních údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí, vč. profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tj. jakékoliv formě automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k Vaší osobě), které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se nepoužije, pokud je automatizované rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a TEDY nebo je založeno na Vašem výslovném souhlasu; v těchto případech však máte právo na lidský zásah do automatizovaného rozhodnutí ze strany TEDY, právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout automatizované rozhodnutí. TEDY však v současné době takové zpracování osobních údajů neprovádí.

Právo vznést námitku

Pokud se osobní údaje zpracovávají na základě oprávněných zájmů TEDY, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tyto oprávněné zájmy. Tuto námitku je nutné z Vaší strany odůvodnit, abychom ji byli schopni náležitě posoudit. Vaše námitky a důvody k ní vedoucí budou následně posouzeny a porovnány s oprávněnými zájmy Sportcentra Račice. Pokud Vaše důvody převáží nad oprávněnými zájmy TEDY, zpracování Vašich osobních údajů bude omezeno nebo budou Vaše osobní údaje vymazány.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.